Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bed & Beautyhuis Halle 

Artikel 1 Definities 

1. Bed & Beautyhuis Halle is een eenmanszaak die zich ten doel stelt als bed and breakfast kamers te verhuren. Daarbij worden gezichts- en lichaamsbehandelingen aangeboden en de verkoop van verzorgingsproducten. 

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden. 

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: ‘de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Bed & Beautyhuis Halle. 

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Bed & Beautyhuis Halle en/of Klant. 

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Bed & Beautyhuis Halle en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Bed & Beautyhuis Halle zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Bed & Beautyhuis Halle en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden. 

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Bed & Beautyhuis Halle en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende de verhuur van kamers en geleverde Producten alsmede alle andere door Bed & Beautyhuis Halle ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht. 

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Bed & Beautyhuis Halle en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende verzorgingsproducten, die al dan niet zijn gemaakt door Bed & Beautyhuis Halle zelf. 

8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Bed & Beautyhuis Halle te raadplegen via www.bedandbeautyhuishalle.nl. 

Artikel 2 Identiteit van Bed & Beautyhuis Halle 

1. Bed & Beautyhuis Halle is bij de KvK geregistreerd onder nummer 30198726 en draagt btw-identificatienummer NL001922728B30. Bed & Beautyhuis Halle is gevestigd aan Halseweg 48 (7025 ET) te Halle. 

2. Bed & Beautyhuis Halle is per e-mail te bereiken via welkom@bedandbeautyhuishalle.nl of middels de Website www.bedandbeauthuishalle.nl en telefonisch op +31610375489. 

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Bed & Beautyhuis Halle en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Bed & Beautyhuis Halle overeengekomen. 

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. 

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. 

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden. 

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst 

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

2. Klant kan contact opnemen met Bed & Beautyhuis Halle via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten. 

3. Bed & Beautyhuis Halle zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging. 

4. Als Bed & Beautyhuis Halle een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Bed & Beautyhuis Halle kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

5. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Bed & Beautyhuis Halle dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Bed & Beautyhuis Halle deze schriftelijk bevestigt. 

6. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Bed & Beautyhuis Halle. 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst 

1. Bed & Beautyhuis Halle zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 

2. Bed & Beautyhuis Halle heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Bed & Beautyhuis Halle niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald. 

3. Bed & Beautyhuis Halle heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4. Bij het inschakelen van derden zal Bed & Beautyhuis Halle de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Bed & Beautyhuis Halle worden doorbelast aan Klant. 

5. De Overeenkomst kan alleen door Bed & Beautyhuis Halle worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Bed & Beautyhuis Halle bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bed & Beautyhuis Halle aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Bed & Beautyhuis Halle worden verstrekt. 

6. Klant draagt er zorg voor dat Bed & Beautyhuis Halle zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 

7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Bed & Beautyhuis Halle hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Bed & Beautyhuis Halle dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Bed & Beautyhuis Halle en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. 

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden. 

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Bed & Beautyhuis Halle op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. 

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Bed & Beautyhuis Halle en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

1. Bed & Beautyhuis Halle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Bed & Beautyhuis Halle goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Bed & Beautyhuis Halle Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. 

2. Voorts is Bed & Beautyhuis Halle bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Bed & Beautyhuis Halle gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten 

1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht). 

2. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe. 

3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 

4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Bed & Beautyhuis Halle de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Bed & Beautyhuis Halle en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht. 

5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. 

Artikel 9 Annulering 

1. De Klant kan de Overeenkomst pas annuleren indien de Klant geen herroepingsrecht (meer) heeft. 

2. Bij annulering van de Overeenkomst door Klant geldt dat Bed & Beautyhuis Halle gerechtigd is de volgende kosten bij Klant in rekening te brengen: Bij annulering uiterlijk 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2 (twee) en 4 (vier) weken voor aanvang van de Diensten wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering korter dan 2 (twee) weken voor aanvang van de Diensten wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht. 

3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Bed & Beautyhuis Halle. 

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling 

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

2. Bed & Beautyhuis Halle heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. 

3. Betaling geschiedt via bank of betaalverzoek. Klant is bij betaling voor Producten slechts verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs. 

4. De factuur dient binnen 7 (zeven) dagen door Klant te zijn voldaan. 

5. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Bed & Beautyhuis Halle mede te delen. 

6. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

7. Indien Bed & Beautyhuis Halle besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst. 

2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Bed & Beautyhuis Halle is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt. 

3. Bed & Beautyhuis Halle is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Bed & Beautyhuis Halle, verleent Klant de bevoegdheid aan Bed & Beautyhuis Halle om, als een door Bed & Beautyhuis Halle ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden. 

4. Ten aanzien van de verleende Diensten van Bed & Beautyhuis Halle geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Bed & Beautyhuis Halle kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten. 

5. Bed & Beautyhuis Halle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 

6. Bed & Beautyhuis Halle is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website. 

7. Bed & Beautyhuis Halle is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12. 

8. Indien Bed & Beautyhuis Halle aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Bed & Beautyhuis Halle met betrekking tot haar Diensten. 

9. De aansprakelijkheid van Bed & Beautyhuis Halle is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Bed & Beautyhuis Halle niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag. 

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bed & Beautyhuis Halle. 

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

Artikel 12 Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Bed & Beautyhuis Halle, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is. 

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Bed & Beautyhuis Halle zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Bed & Beautyhuis Halle, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten. 

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt. 

4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Bed & Beautyhuis Halle overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Bed & Beautyhuis Halle heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 13 Garantie 

1. Bed & Beautyhuis Halle biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Bed & Beautyhuis Halle de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Bed & Beautyhuis Halle te worden gemeld. 

2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade. 

3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden. 

4. De periode van garantie is 2 (twee) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. 

5. Indien Bed & Beautyhuis Halle herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Bed & Beautyhuis Halle. 

6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet. 

Artikel 14 Reclame 

1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 

2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Bed & Beautyhuis Halle te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 

3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Bed & Beautyhuis Halle overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 6 (zes) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord. 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens 

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Bed & Beautyhuis Halle kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 16 Intellectuele eigendom 

1. Bed & Beautyhuis Halle behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet. 

2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Bed & Beautyhuis Halle van gegevens. Klant zal Bed & Beautyhuis Halle vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden. 

Artikel 17 Klachtenregeling 

1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan welkom@bedandbeautyhuishalle.nl of telefonisch te melden via +31610375489. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Bed & Beautyhuis Halle in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt. 

2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Artikel 18 Wijzigingsbeding 

1. Bed & Beautyhuis Halle behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Bed & Beautyhuis Halle zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen. 

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst. 

3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Bed & Beautyhuis Halle Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen. 

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Bed & Beautyhuis Halle en haar Klant is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die tussen Bed & Beautyhuis Halle en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Consument zijn of haar woonplaats heeft. 

3. Alle geschillen die tussen Bed & Beautyhuis Halle en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland. 

Heb je een vraag? 

13 + 5 =

Chat openen
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?